نکته

برروی این محصول بصورت اکانتی بین 15 الی 20 عدد بازی نصب شده

نکته

دسته داخل جعبه شرکتی میباشد