اسکین marbel مخصوص ps4 ( روکش دسته قیمت جداگانه دارد )